پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف دفتر

الف- هماهنگی و پشتیبانی ادارات کل استانی :
1- ایجاد هماهنگی بین واحدهای ستاد مرکزی وزارتخانه با ادارات کل استانی جهت انعکاس و تحقق سیاستها و برنامه های کلان وزارتخانه.
2- انجام هماهنگی های لازم جهت همسو کردن فعالیتهای ادارات کل استانی با یکدیگر.
3- بررسی عملکرد ادارات کل استانی و هدایت مستمر آنها در اجرای سیاستها و برنامه های کلان وزارتخانه.
4-ایجاد هماهنگی با مدیران ادارات کل استانی بمنظور رفع موانع و مشکلات احتمالی .
5- بررسی و ارائه پیشنهاد جهت تنظیم روابط واحدهای زیرمجموعه ادارات کل استانی به منظور جلوگیری از تداخل وظایف و غیره .
6- اخذ گزارشهای لازم از ادارات کل استانی در خصوص تعیین اولویت های توسعه در سطح استان.
7- تشکیل جلسات ادواری مستمر با مدیران ادارات کل استانی به منظور هماهنگی و انتقال سیاستهای یکپارچه جهت انجام امور مربوطه .
8- بررسی و ارائه پیشنهاد به مدیران ادارات کل استانی به منظور شایسته سالاری ، ارتقاء سلامت نظام اداری و ارائه الگوهای مناسب جهت ارتقاء بهره وری دراجرای سیاستها و برنامه های کلان وزارتخانه .
9- شرکت درجلسات هماهنگی سفرهای استانی هیأت دولت.
10- تهیه صورتجلسات و گزارش مربوط به توافقنامه مصوبات استانی .
11- هماهنگی با واحدهای ستادی وزارتخانه ، شرکتها، سازمانها و مؤسسات وابسته ذیربط جهت بررسی پیشنهادات ارائه شده و اقدام جهت اخذ مصوبات لازم از هیأت وزیران.
12- پی گیری روند اجرای مصوبات سفرهای استانی هیأت دولت .

ب - هماهنگی وهمسو کردن فعالیتهای ادارات کل استانها با ستاد مرکزی وزارتخانه :
13- هدایت مستمر مؤسسه فرهنگی ، ورزشی و رفاهی پیام برای سیاستگزاری و برنامه ریزی کلان جهت ایجاد شرایط و امکانات مقتضی بمنظور توسعه وتعمیم امور فرهنگی ، ورزشی و تفریحات سالم و ارائه سرویس های رفاهی در کشور جهت کارکنان شاغل و بازنشسته وزارت ، شرکتها ، سازمانها و مؤسسات وابسته وخانواده آنان.
14- بررسی روند اجرای سیاستها و برنامه های مؤسسه فرهنگی ، ورزشی و رفاهی پیام و ارائه گزارش به معاون توسعه مدیریت ، هماهنگی و امور پشتیبانی .
15- بررسی و نظارت بر روند تهیه و تصویب خط مشی وبرنامه عملیاتی و بودجه سالیانه مؤسسه فرهنگی ، ورزشی و رفاهی پیام .
16- تهیه گزارش تصمیمات متخذه درجلسات مجمع عمومی مؤسسه فرهنگی، ورزشی ورفاهی پیام .
17- بررسی و ارائه پیشنهاد جهت تدوین سیاستها و برنامه های کلان جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی " مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان " به کارکنان و خانواده آنها .
18- بررسی و ارائه پیشنهاد درخصوص تدوین سیاستها و برنامه های کلان جهت گسترش فرهنگ ارتباطات ، ستادهای بسیج و ایثارگران ، انجمن های اسلامی ، دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی ، ستاد اقامه نماز ، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و غیره .
19- بررسی وارائه پیشنهاد جهت تأمین منابع مالی موردنیاز فعالیتهای امور فرهنگی با هماهنگی شورای فرهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات .
20- بررسی و ارائه پیشنهاد درخصوص سهمیه و نحوه جمع آوری کمکهای مالی از وزارت ، شرکتها ، سازمانها و مؤسسات وابسته جهت تأمین اعتبارات مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان .
21- بررسی و ارائه پیشنهاد درخصوص تدوین سیاستها و برنامه های کلان امور بانوان با هماهنگی مراجع ذیربط.
22- بررسی و شناخت مسائل ، خواسته ها و مشکلات خاص اداری زنان شاغل و بازنشسته و انجام اقدامات لازم درجهت تحقق یا رفع آنها در چهارچوب مقررات موضوعه .
23- بررسی ، ارائه و اجرای الگوهای استاندارد فضا و مکان موجود ستاد وزارتخانه با هماهنگی مراجع ذیربط بویژه مرکز نوسازی و تحول اداری جهت فعالیت مطالعاتی آن .
24- پیش بینی برنامه های آموزشی موردنیاز ارتقاء مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان دفتر
با هماهنگی و همکاری مرکز نوسازی و تحول اداری .
25- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق.
26- ارائه گزارش ماهانه از عملکرد واحد به معاونت ذیربط .