پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف ادارات کل استانی

ماموریت و وظایف کلان حوزه ستادی ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانی:

1-     ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بعنوان نماینده عالی بخش حاکمیت با هدف ایجاد هاهنگی در اجرای برنامه ها و سیاستهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بین کلیه واحدهای تابعه در استان تشکیل و مدیران کل استانی بعنوان نماینده ارشد وزارت متبوع وظیفه پاسخگوئی به مقام محترم وزارت ومقامات ارشد استان را عهده دار می باشند. در همین راستا وظایف این ادارات کل جهت تحقق اهداف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار بعد نظارت امنیتی و حفاظتی، نظارت مدیریتی، نظارت برنامه ای و نظارت مقرراتی بشرح ذیل میباشد:

1-1-          انجام هماهنگی لازم بین واحدهای زیرمجموعه بمنظور حمایت از حقوق استفاده‌کنندگان از خدمات و توسعه خدمت رسانی به مردم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

1-2-          کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و هدایت مستمر آنها در اجرای سیاستها و برنامه‌های کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

1-3-          انجام هماهنگیهای لازم با مدیران استان بمنظور رفع موانع ومشکلات احتمالی بوجود آمده درحوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

1-4-          اعمال نظارت و کنترل بر عملکرد شرکتهای خصوصی استانی ارائه‌دهنده خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بمنظور ارائه خدمات مطلوب به اشخاص حقیقی وحقوقی جهت تحقق برنامه های بخش در استان

1-5-          تنظی روابط واحدهای زیرمجموعه استانی بمنظور جلوگیری از تداخل وظایف در ارائه خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

1-6-          انجام بررسیهای لازم و تعیین اولویتهای توسعه و انعکاس آن به دفتر هماهنگی اموراستانهای ستادمرکزی وزارتخانه جهت تعیین خط مشی های آتی استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

1-7-          انجام وظایف واختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارتخانه در بخش تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

1-8-          تشکیل جلسات ادواری مستمر با واحدهای زیرمجموعه استانی و تهیه گزارشهای لازم از روند اجرای برنامه‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و انعکاس آنها به مراجع ذیربط

1-9-          اعمال نظارت مستمر مدیریتی از واحدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بمنظور تحقق اجرای برنامه‌های شایسته سالاری، ارتقاء سلامت نظام اداری و ارائه الگوهای مناسب جهت ارتقاء بهره وری در اجرای برنامه‌ها و کاهش هزینه ها و تکریم مردم ومشتریان

1-10-       اجرای طرحهای حفاظتی پرسنلی، حفاظت اسناد و حراست فیزیکی در راستای برقراری کنترل امنیتی بر واحدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

1-11-       جمع آوری وانعکاس اخبار و اطلاعات و اجرای برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات منطبق با سیاستهای کلی ستاد مرکزی وزارتخانه

1-12-       انجام سایر امورمحوله از طرف ستاد وزارتخانه و اعمال پیگیریهای لازم